Algemene Voorwaarden voor StoryBrand Nederland B.V.

1. BEGRIPSBEPALINGEN

 1. 1.1  Algemene voorwaarden (AV): de onderhavige voorwaarden;
 2. 1.2  Opdrachtnemer: StoryBrand Nederland B.V., tevens handelend onder de naam ‘Story Brand

  Nederland’, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81925875;

 3. 1.3  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft

  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

 4. 1.4  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer

  worden verricht of behoren te worden verricht, omdat zij direct verband houden met de door

  Opdrachtgever verstrekte opdracht;

 5. 1.5  Overeenkomst: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening, die altijd een inspanningsverplichting

  is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2 TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

 1. 2.1  Deze AV zijn van toepassing en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen;
 2. 2.2  Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer met Opdrachtgevers sluit, daaronder ook begrepen, iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Naast Opdrachtnemer kunnen ook personen die door Opdrachtnemer direct of indirect bij de dienstverlening zijn of worden betrokken, onder wie derden of werknemers van Opdrachtnemer, zich op deze AV beroepen;
 3. 2.3  Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;
 4. 2.4  De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt altijd afgewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 5. 2.5  Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: de gesloten overeenkomst, c: deze AV;

3. TOT STAND KOMINGOVEREENKOMST/OPDRACHTEN

 1. 3.1  Een opdracht of overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt;
 2. 3.2  Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door Opdrachtgever, een

  schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door Opdrachtgever van het feit dat Opdrachtnemer met de werkzaamheden is begonnen, zonder dat Opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert;

4. AANBIEDINGEN/OFFERTES, HONORARIUM EN BETALING

4.1 Een aanbod van Opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van acceptatie of van aanvaarding is genoemd;

 1. 4.2  Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, wanneer aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven;
 2. 4.3  Partijen komen voorafgaande aan de opdracht of de overeenkomst een honorarium of vergoeding met elkaar overeen. De vergoeding of het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Opdrachtnemer, is altijd exclusief BTW en zal bij een eenmalige opdracht van te voren in rekening worden gebracht. Doorlopende opdrachten worden twee wekelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen;
 3. 4.4  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht van korting, verrekening of opschorting. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen deze termijn te betalen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Deze rente wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van voldoening v/h bedrag;
 4. 4.5  Wanneer Opdrachtnemer genoodzaakt is om buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarmee voor rekening van Opdrachtgever.

5. CONTRACTDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

 1. 5.1  Een opdracht wordt geacht voor een bepaalde tijd of periode te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, dat deze voor onbepaalde tijd of voor een onbepaalde periode is verstrekt;
 2. 5.2  Wanneer binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. 6.1  Opdrachtnemer zal de opdracht/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, met in achtneming van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen, voor zover die eisen binnen het kader van de opdracht realiseerbaar, redelijk en billijk zijn. Derden kunnen hier geen enkel recht aan ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden in dit verband;
 2. 6.2  Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden van de opdracht te laten verrichten door derden die door Opdrachtnemer worden aangewezen;
 3. 6.3  Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken, die relevant is voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is;
 4. 6.4  Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst of opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen;
 5. 6.5  Wanneer is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 6. 6.6  Indien in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
 7. 6.7  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST

 1. 7.1  Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is, om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan door deze wijziging of aanvulling worden beïnvloed;
 2. 7.2  Wanneer de hiervoor genoemde wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren informeren, met inbegrip van de meerkosten en de overschrijding van het aanvankelijk afgesproken honorarium en/of oplevertermijn;
 3. 7.3  Opdrachtnemer zal bij een wijziging of aanvulling de eventuele meerkosten en de overschrijding van het aanvankelijk afgesproken tarief en/of de oplevertermijn alléén aan Opdrachtgever in rekening kunnen brengen, wanneer de wijziging of de aanvulling het gevolg is van omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

8. GEHEIMHOUDING/PRIVACY

8.1 Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever is verstrekt en van resultaten die zijn verkregen bij de bewerking of verwerking daarvan;

8.2 Partijen mogen in hun communicatie uitingen, zoals op een website, nieuwsbrief of social media vermelden dat zij met en voor elkaar opdrachten uitvoeren en uit dien hoofde samenwerken;

8.3 Opdrachtnemer mag verkregen gegevens aanwenden voor vergelijkende of statistische doeleinden, mits die gegevens niet zijn te herleiden tot individuele Opdrachtgevers of deelnemers van Opdrachtgevers. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige volzin is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die is verstrekt;

8.4 Om optimaal gebruik te maken van de diensten van Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever of een deelnemer van Opdrachtgever zich registreren via het registratieformulier op de website. Voor registratie is een geldig e-mailadres, een bedrijfsnaam en een telefoonnummer van Opdrachtgever dan wel van de deelnemer van Opdrachtgever vereist;

8.5 Opdrachtgever en/of diens deelnemer dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Opdrachtgever dan wel zijn deelnemer die zich aanmeldt op de website van Opdrachtnemer, ook daadwerkelijk die Opdrachtgever/deelnemer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Opdrachtgever of diens deelnemer, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Opdrachtgever/deelnemer en niet onder dat van Opdrachtnemer;

8.6 Indien Opdrachtgever/deelnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen, zodat Opdrachtnemer maatregelen kan nemen;

8.7 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever/deelnemer conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest, die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht;

9.2 Het is Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer om producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, trainingsprogramma’s, werkwijzen, adviezen, marketingmethodieken en modellen van welke aard dan ook, die door Opdrachtnemer zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, te (doen)verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen op straffe van een boete van € 2.500,– per overtreding en € 250,– voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

10. KLACHTEN, RECLAMES

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer op een dusdanige wijze, dat Opdrachtnemer met de aldus van Opdrachtgever verkregen informatie in staat is om adequaat op deze klachten te reageren, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de in artikel 2.2. van deze AV genoemde betrokken personen, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheids- verzekering wordt uitgekeerd;

11.2 Indien en voor zover de hiervoor onder artikel 11.1 genoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een looptijd van langer dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk tot vergoeding voor enige schade indien Opdrachtgever, op het moment waarop de in artikel 11.1 van deze AV bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is in de nakoming van enige verplichting tegenover Opdrachtnemer;

11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade;
11.5 Indien er sprake is van schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, heeft Opdrachtnemer te

allen tijde het recht om deze schade ongedaan te maken, indien en voor zover dat mogelijk is;
11.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of tenietgaan van gegevens, tijdens

vervoer of verzending via onder andere elektronische mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade of voor het verloren gaan van informatie en/of gegevens, waaronder documenten van Opdrachtgever, die Opdrachtnemer onder zich heeft;

11.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze AV vervalt een aanspraak op schadevergoeding van Opdrachtgever in ieder geval 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

12. OPZEGGING

12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging verzetten;

12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden medegedeeld;
12.3 Wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst opzegt, moet dat gemotiveerd gebeuren met een opgave

van redenen die aan de opzegging ten grondslag ligt. In dat geval is Opdrachtnemer verplicht om al datgene te doen, wat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs in het belang van Opdrachtgever is.

13. OPSCHORTINGSRECHT

13.1 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald;

13.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden, documenten of andere zaken aan de Opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

14. OVERMACHT

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt;

14.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen;

14.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen;

14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15. GESCHILLEN/BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; 15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever

worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland. Deze AV voor StoryBrand Nederland B.V. zijn opgemaakt in december 2020.

Mulderij 4, 3831 NV Leusden
contact@storybrand.nl
+31 (0)33 466 93 90

Copyright
Deze website is eigendom van StoryBrand en natuurlijk mag niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van StoryBrand gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Vragen?
Mocht je toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heb je vragen en/of opmerkingen over onze Privacy policy? laat het ons dan direct weten! Dit kan met een mailtje naar: contact@storybrand.nl